آئین نامه تشکیل کارگزاری سهام عدالت

مصوبه شماره ۷۸۵۹۲/ت ۳۴۴۸۴ﻫ مورخ   ۲۹/۱۱/۱۳۸۴

 
هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۲۱۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    ۱-  صددرصد (۱۰۰%) سهام شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) مشتمل بر تعداد ۴۹۹۹۴ سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران، تعداد ۵ سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری عمران صنعت سازان و یک سهم متعلق به شرکت بازرگانی سازمان صنایع ملی ایران جمعاً به تعداد ۵۰٫۰۰۰ سهم ده هزار ریالی از شرکتهای زیر مجموعه سازمان صنایع ملی ایران (درحال تصفیه) به صورت بلاعوض به وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی) منتقل می گردد.
    ۲- نیروی انسانی، کلیه دارایی ها، تعهدات،بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به استثنای سرمایه ثبت شده شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) به شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران (سهامی خاص) انتقال می یابد.
    ۳-نام شرکت کارگزاری صبا (سهامی خاص) به شرکت کارگزاری سهام عدالت اصلاح می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را طی مدتی که هیأت‌عالی واگذاری موضوع ماده(۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین می نماید به اقساط به شرکتهای تعاونی عدالت استانی واگذار نماید. شرکت یاد شده طبق حکم بند «ج» ماده (۷) قانون یاد شده در چارچوب قانون تجارت اداره می شود.

پیوند های مرتبط