بخشودگی و تسهیلات اعطایی

- با توجه به موافقت مورخ ۱۱/۴/۸۵ مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس جمهور و با عنایت به بند الف ماده۳۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم …. ،۵۰% قیمت سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی مشمول بخشودگی قرار گرفته است

-  قیمت ۵۰% دیگر سهام دو دهک مذکور و نیز بهای سهام چهار دهک بعدی با اقساط ۱۰ ساله تقسیط شده است و با توجه به ماده ۱۱ مصوبه شماره ۱۰۴۱۵۹/ت ۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۲۸/۸/۸۵ هیأت وزیران ، متناسب با میزان سود دریافتی ، وصول و تسویه می شود .

- فروش اقساطی سهام عدالت به ۶ دهک پایین درآمدی با توجه به ماده ۱۱ مصوبه فوق شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود .

- با توجه به تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون مذکور ، نقل و انتقال سهام یاد شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی از شمول مالیات نیز معاف است .

پیوند های مرتبط