مشمولان طرح

مشمولان طرح :

مشمولان طرح عبارتند از ۶ دهک جمعیتی کشور (۴۲۰۰۰۰۰۰ نفر) از دارندگان پایین ترین درآمدها به بالا که صاحبان مشاغل مندرج در جدول زیر تا کنون به عنوان مشمولان طرح شناخته شده اند .

پیوند های مرتبط