تکمیل اطلاعات مشمولان فاقد شماره ملی

 گام اول: مراجعه مشمولان فاقد شماره ملی به سازمان حمایتی و تکمیل اطلاعات
در این گام، مشمولان فاقد شماره ملی که قبلاً فراخوان تکمیل اطلاعات دریافت کرده اند به سازمان حمایتی مربوط مراجعه کرده و سازمان حمایتی با بررسی نقائص اطلاعاتی ایشان و دریافت اطلاعات لازم، اطلاعات جدید را به صورت رایانه ای در پرونده هر یک از مشمولان وارد می نماید.

گام دوم: ارسال بسته های اطلاعاتی تکمیل شده به دبیرخانه ستاد های استانی
در این گام، سازمان های حمایتی پس از وارد کردن رایانه ای اطلاعات جدید مشمولان، بسته های اطلاعاتی تکمیل شده مشمولان فاقد شماره ملی را به دبیرخانه ستادهای استانی ارسال می نمایند.

گام سوم: بررسی و کنترل بسته های اطلاعاتی و ارسال آنها به دبیرخانه مرکزی
الف- در این گام دبیرخانه ستاد استانی بسته های اطلاعاتی دریافتی از سازمان های حمایتی را با اطلاعات مشمولان فاقد شماره ملی در بانک اطلاعات تطبیق نموده و موارد نقص اطلاعات در هفت عنوان لازم برای دریافت شماره ملی را مجدداً به سازمان حمایتی جهت تکمیل اطلاعات عودت می نماید.
ب- دبیرخانه ستاد استانی مواردی را که اسامی جدید ارسال شده اند جهت ارائه اسناد مربوط به تحت پوشش بودن آنها تا تاریخ۹/۱۱/۱۳۸۴ به سازمان حمایتی مربوط اعلام می نماید.
ج- بعد از انجام مراحل لازم تبادل و تکمیل اطلاعات بین دبیرخانه ستاد استانی و سازمان های حمایتی نهایتاً دبیرخانه ستاد استانی بسته های اطلاعاتی تکمیل شده و نهایی از نظر خود را به دبیرخانه مرکزی ارسال می نماید.

گام چهارم: کنترل بسته های اطلاعاتی و تبادل مجدد با دبیرخانه ستادهای استانی
الف- در این گام، ابتدا دبیرخانه مرکزی با کنترل بسته های اطلاعاتی ارسال شده توسط دبیرخانه ستادهای استانی این بسته ها را با اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مرکزی تطبیق می نماید.
ب- در صورت لزوم دبیرخانه مرکزی به تبادل مکرر بسته های اطلاعاتی با دبیرخانه ستاد های استانی جهت تکمیل و تصحیح آنها می پردازد.
 

گام پنجم: ارسال بسته های اطلاعاتی تکمیل شده مشمولان به سازمان ثبت احوال کشور
در این گام، دبیرخانه مرکزی پس از نهایی کردن بسته های اطلاعاتی دریافتی و احراز وجود عناوین هفت گانه لازم برای دریافت شماره ملی، بسته های اطلاعاتی تکمیل شده را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال می نماید.
 

گام ششم: بررسی بسته های اطلاعاتی تکمیل شده مشمولان جهت اختصاص شماره ملی
در این گام، سازمان ثبت احوال کشور با بررسی بسته های اطلاعاتی ارسال شده از سوی دبیرخانه مرکزی سهام عدالت، این بسته هارا بررسی نموده و در صورت تأیید برای مشمولان تأیید شده، شماره ملی اختصاص می دهد و نتایج را به دبیرخانه مرکزی سهام عدالت اعلام می نماید.
گام هفتم: دریافت اطلاعات از سازمان ثبت احوال کشور و پردازش به منظور نهایی کردن فهرست مشمولان
در این گام، دبیرخانه مرکزی با دریافت اطلاعات مربوط به اختصاص شماره ملی از سازمان ثبت احوال کشور پس از پردازش های لازم بر روی آنها فهرست مشمولانی راکه در این مرحله شماره ملی دریافت کرده اند نهایی  می کند.

گام هشتم: ابلاغ فهرست نهایی مشمولان دارای شماره ملی به دبیرخانه ستادهای استانی

در این گام، دبیرخانه مرکزی با تفکیک استانی و شهرستانی اطلاعات مشمولان تأیید شده در این مرحله،  لوح های فشرده (سی دی) مربوطه و اوراق چاپ رایانه ای اطلاعات مشمولان تأیید شده را تهیه و همراه با نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی رسماً به دبیرخانه ستاد های استانی ابلاغ می نماید.

پیوند های مرتبط