انتقال اوراق سهام و افزایش سرمایه

زیرفرایند انتقال اوراق سهام و زنجیره افزایش سرمایه ها در ساختار شرکتی طرح


گام اول: انتقال اوراق سهام دولتی به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت
در این گام سهام دولتی و  متعلق به دولت که قبلاً آماده شده و قرارداد فروش آنها به شرکت کارگزاری منعقد گردیده است با امضاء دفتر نقل و انتقال سهام به نام شرکت کارگزاری سهام عدالت انتقال می یابد. میزان سهامی که در این گام منتقل می شود به میزان مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهایی در تعاونی ها در کل کشور خواهد بود.

گام دوم: برگزاری مجمع عمومی و افزایش سرمایه شرکت کارگزاری سهام عدالت
در این گام، سهامداران شرکت کارگزاری سهام عدالت، مجمع عمومی این شرکت را برگزار و به ازاء آورده غیر نقدی ناشی از گام قبل، متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهایی در تعاونی ها در کل کشور افزایش سرمایه این شرکت را تصویب می کنند.


گام سوم: توثیق و تحویل اوراق سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی
در این گام، سازمان خصوصی سازی با در اختیار گرفتن سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت، این سهام را در وثیقه گرفته و سپس اوراق سهام شرکت کارگزاری را به میزان متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهایی در هر استان به شرکت های سرمایه گذاری استانی تحویل می‌دهد.

 
گام چهارم: برگزاری مجمع عمومی و افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی
در این گام، سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی که شرکت‌های تعاونی  عدالت شهرستانی هستند، مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری استان را برگزار کرده و به ازاء آورده غیر نقدی ناشی از گام قبلی، متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهایی در تعاونی ها در هر استان، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان را تصویب می نمایند.

گام پنجم: تحویل اوراق سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی به شرکت های تعاونی
در این گام، شرکت سرمایه گذاری استان،‌ اوراق سهام خود را به میزان متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهایی در هر تعاونی شهرستان به آنها تحویل می نماید.

گام ششم: برگزاری مجمع عمومی و افزایش سرمایه شرکت های تعاونی
در این گام، سهامداران شرکت های تعاونی (نمایندگان مشمولان طرح با توجه به دو مرحله ای بودن مجمع عمومی تعاونی ها)، مجمع عمومی شرکت تعاونی شهرستان را برگزار کرده،  به میزان متناسب با سهام مشمولان ثبت نام شده هر شهرستان، افزایش سرمایه شرکت تعاونی عدالت شهرستان را تصویب می نمایند.

پیوند های مرتبط