خلاصه اجرایی طرح

خلاصه اجرایی  طرح

از آغاز فرایند طرح توزیع سهام عدالت تاکنون، مجموعه اقداماتی که به عنوان بستر عملیاتی اجرای طرح تلقی می گردند به ترتیب زیر بوده است:

    تشکیل ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست رییس جمهور و برگزاری جلسات مستمر و تصویب موضوعات در حدود وظایف تعیین شده
    انتقال یک شرکت دولتی به زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تحت عنوان شرکت کارگزاری سهام عدالت و تصویب اساسنامه جدید برای شرکت مذکور جهت عهده دار شدن وظیفه تبدیل سهام دولتی و متعلق به دولت مشمول واگذاری به یک سبد همگن، مصوب هیئت وزیران
    تشکیل دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی و انجام امور هماهنگی با دبیرخانه های استانی
    دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف ستادهای استانی، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    تشکیل ستادهای استانی، دبیرخانه های ستادهای مذکور و برگزاری جلسات منظم و دوره ای در استانها با ریاست استانداران
    دستورالعمل فرایند شناسایی و تایید نهایی مشمولان مراحل مختلف طرح واگذاری سهام عدالت، مصوبه ستاد مرکزی سهام عدالت
    طراحی و استقرار پایگاه اطلاعاتی مشمولان در سازمان خصوصی سازی حاوی اطلاعات فردی خانوارهای عضو تعاونی های عدالت شهرستانی مشمول دریافت سهام عدالت
    برنامه زمانبندی اقدامات مربوط به عملیاتی نمودن مراحل نوزده گانه، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی، تدوین شده توسط وزارت تعاون
    اساسنامه نمونه شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص)، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    اصلاح آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری سهام و الحاق یک ماده به عنوان روش قیمت گذاری سهام عدالت به آن، مصوب هیئت وزیران
    تاسیس شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی در کلیه شهرستانهای کشور به تعداد ۳۳۷ شرکت
    تاسیس شرکت سرمایه گذاری استانی در هر استان متشکل از شرکتهای تعاونی مذکور در کلیه استانهای کشور جمعا به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه گذاری
    تصویب فهرست سهام شرکتهای قابل واگذاری، مصوب هیئت وزیران
    تصویب فهرست و میزان سهام قابل تخصیص به طرح توزیع سهام عدالت از بین شرکتهایی که دارای مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری بوده اند، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    تصویب نمونه قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت کارگزاری سهام عدالت وکالت نامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    تصویب نمونه قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی و وکالتنامه منضم به آن، مصوب ستاد مرکزی سهام عدالت
    انعقاد قرارداد واگذاری سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های ۳۰ گانه سرمایه گذاری استانی
    افزایش تعداد شرکت های سبد سهام عدالت از ۵۰ شرکت به ۵۶ شرکت و افزایش درصد سهام تخصیص داده شده تعدادی از شرکت های قبل
    فراهم کردن زمینه انعقاد قرارداد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت کارگزاری سهام عدالت و مبادله وکالتنامه منضم به آن
    فراهم سازی زمینه برگزاری مجامع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت  شهرستانی براساس آورده غیرنقدی سهامداران به میزان سهام واگذار شده دولت.
    تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت متشکل از شرکت های سرمایه گذاری استانی

پیوند های مرتبط