ایجاد سبد سهام شرکتهای استانی و شهرستانی

براساس مصوبات دولت و ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که به ترتیب فهرست شرکت های قابل واگذاری و نیز فهرست و میزان سهام شرکت های قابل تخصیص در طرح سهام عدالت را تعریف می‌نمایند، شرکت های مصوب(نام و درصد سهام تخصیص داده شده این شرکت ها در بخش وضعیت شرکت های سرمایه پذیر موجود است) به عنوان موضوع معامله قابلیت عقد یک قرارداد فی مابین سازمان خصوصی سازی به عنوان فروشنده سهام دولت از یک طرف و شرکت کارگزاری سهام عدالت(درحال تصفیه) به عنوان خریدار از طرف دیگر را کسب می نمودند.
پس از چنین فرآیندی، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت قادر بود مبلغ سهام خریداری شده را به همان میزان به صورت افزایش سرمایه شرکت کارگزاری سهام عدالت ثبت نماید و در پی آن، سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده سهامداران دولت، سهام جدید صادره ناشی از این افزایش سرمایه را طی انعقاد قراردادی با هر یک از شرکتهای ۳۰ گانه سرمایه گذاری استانی به نسبت مشمولان مراحل مختلف هر استان،به صورت اقساط ده ساله بدون احتساب سود فروش اقساطی و با تخفیف ۵۰ درصد در ثمن معامله برای مشمولان مراحل اول و دوم واگذار می نماید. فرایند افزایش سرمایه در این شرایط همانند اقدامی که در شرکت کارگزاری سهام عدالت صورت پذیرفته است به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی نیز تسری می یابد.
شایان ذکر است حداکثر میزان سهام قابل واگذاری شرکت های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تا حداکثر ۴۰ درصد و از طریق بورس و در خصوص شرکت های خارج از صدر اصل ۴۴ در اختیار دولت تا حداکثر ۸۰ درصد و به هریک از دو روش بورس یا مزایده می باشد. ذکر این نکته ضروری است که سهام تخصیص داده شده دولت در طرح سهام عدالت از بین شرکتهای سودده دولتی می باشد.

پیوند های مرتبط