زیرفرآیند مراجعه و ثبت نام و تحویل برگه سهام

زیرفرایند مراجعه و ثبت نام و تحویل برگه های سهام مشمولان

 
گام اول : مراجعه مشمولان

    الف- در گام اول مشمولانی که شماره ملی و فراخوان سهام عدالت دریافت کرده اند همراه با مدارک اعلام شده در فراخوان به شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی مراجعه می کنند.
    ب- مراجعه همه افراد رشید (۱۸ سال و بالاتر) مشمول طرح ضروری است و در مورد افراد صغیر ، مراجعه سرپرست آنها همراه با مدارک مربوط کافی است.

گام دوم: دریافت مدارک و تطبیق مشخصات
در این گام مسئولین تعاونی با دریافت برگه فراخوان و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مشمولان، مشخصات مندرج در برگه فراخوان را با اصل شناسنامه تطبیق می نمایند و فتوکپی دریافتی را در پرونده عضویت مشمول در تعاونی بایگانی می کنند.
گام سوم: تکمیل رایانه ای ثبت نام مشمول

    الف- تعاونی می بایست به هنگام مراجعه فرد مشمول، فرم اطلاعات و پذیرش عضویت مشمولان را که در نرم افزار تعبیه شده است به صورت رایانه ای تکمیل نموده و سه نسخه از چاپ   رایانه ای آن را به امضاء و اثر انگشت مشمول برساند و یک نسخه از آن را به فرد مشمول تحویل و نسخه دیگری از آن را در پرونده عضویت مشمول بایگانی نماید.
    ب- تعاونی باید برگه تعهد نامه مشمول را که حاوی این مطلب است که تعهد می نماید که به طور کامل مشمول تعاریف مندرج در ماده یک دستورالعمل فرایند شناسایی و تأیید نهایی مشمولان مرحله اول واگذاری سهام عدالت مصوب جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت بوده و در صورت اثبات عدم تطبیق با این تعاریف و احراز تقلب ، کلیه حقوق ناشی از دریافت سهام عدالت را از خود سلب می نماید، تکمیل نموده و در پرونده عضویت مشمول در تعاونی بایگانی کند.

گام آخر: ارسال مدارک به دبیرخانه ستاد استانی

در این گام، تعاونی برگه های فراخوان و برگه های پذیرش عضویت جمع آوری شده مشمولان را به دبیرخانه ستاد استانی ارسال می نماید.

پیوند های مرتبط