فرآیند اعطای سهام به مشمولین

تعریف فرآیندها و زیر فرآیندهای طرح توزیع سهام عدالت که به موجب آن امکان اجرائی شدن طرح را به بهترین شیوه فراهم نماید، کاری بسیار پیچیده بود که بر مبنای کارهای کارشناسی بسیار دقیق و زمان‌بر و برگزاری جلسات متعدد کلیه دست‌اندرکاران طرح، توسط دبیرخانه مرکزی توزیع سهام عدالت در قالب یک فرآیند و شش زیرفرآیند، طراحی، پیشنهاد و مورد تائید  ستاد مرکزی سهام عدالت قرار گرفت. با انجام این کار امکان اجراء، برنامه ریزی و ارزیابی طرح به صورت شفاف فراهم گردید. مجموعه فرآیندها و زیرفرآیندهای مذکور به شرح نمودارها و توضیحات این بخش مشخص گردیده است.
بدیهی است هرگونه تغییری در فرآیندها و زیرفرآیندهای مربوطه، در اطلاعیه ها و انتشارات آتی سازمان به اطلاع مشمولان طرح، محققان و پژوهشگران، و صاحبنظران خواهد رسید.

پیوند های مرتبط