آماده سازی و واگذاری

صدور مصوبه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت

گام اول : صدور مصوبه واگذاری سهام دولتی ومتعلق به دولت
در این گام، هیأت وزیران واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت را بر اساس پیشنهاد هیأت عالی واگذاری تصویب و ابلاغ می نماید.

گام دوم: صدور مصوبه سهام قابل تخصیص در طرح سهام عدالت
در این گام، ستاد مرکزی سهام عدالت، فهرست و میزان سهام سودده دولتی و متعلق به دولت را که هیأت وزیران قبلاً واگذاری آنها را تصویب نموده و قابل تخصیص در طرح سهام عدالت است با رعایت بند (ج) سیاست های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب و ابلاغ می نماید.

گام سوم: دریافت وکالت و اطلاعات لازم از شرکت های مادر تخصصی  
در این گام، سازمان خصوصی سازی برای انتقال سهام از شرکت های مادر تخصصی مربوط وکالت گرفته و نیز اطلاعات لازم را به منظور ارزیابی وضعیت شرکت و قیمت گذاری آن دریافت می کند.

گام چهارم: قیمت گذاری سهام قابل واگذاری و اخذ مصوبه هیأت عالی واگذاری
در این گام، سازمان خصوصی سازی قیمت پایه سهام قابل واگذاری را بر اساس آیین نامه های مصوب هیأت وزیران تعیین و پس از اخذ مصوبه هیأت عالی واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران یا سایر سازوکارها نهایی می کند.

گام پنجم: انعقاد قرارداد فروش سهام دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت
در این گام، سازمان خصوصی سازی، قرارداد فروش سهام دولتی و متعلق به دولت تخصیص یافته برای طرح سهام عدالت را با شرکت کارگزاری سهام عدالت منعقد و برای توثیق سهام و اداره آن از شرکت کارگزاری وکالت دریافت می کند.
گام ششم: انعقاد قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت به شرکت های سرمایه گذاری استانی
در این گام، سازمان خصوصی سازی، قرارداد فروش سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت را با شرکت های سرمایه گذاری استانی منعقد و برای توثیق سهام و اداره آن وکالت دریافت می کند.

پیوند های مرتبط