مستندات اجرای طرح واگذاری سهام عدالت

۱- اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و موافقت مقام معظم رهبری:

 

۱ – ۱ –   بند ج سیاست های ابلاغی اصل چهل و چهارم (۴۴) مقام معظم رهبری(سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی) که با توجه به موارد زیر:

-  ضرورت شتاب گرفتن رشد و تو سعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور

-  تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

-   توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی

-   آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند

-   توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

-   توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیقیت با استانداردهای بین المللی

-    جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی

 

 و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ گردیده است.

۱- ۲ -  ریاست محترم جمهوری در سال ۱۳۸۴ طی نامه ای از مقام معظم رهبری درخواست توزیع گسترده سهام مشمول واگذاری طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ را نمودند و معظم له نیز در پاسخ ضمن موافقت ، اجازه واگذاری و نحوه آن را ابلاغ فرمودند .

۲  -  مبانی قانونی:

 

۲ – ۱ – ماده ۶ قانون برنامه چهارم توسعه که به دولت اجازه  می دهد ” از تمام روشهای امکان پذیر به منظور واگذاری استفاده شود “.

۲-۲ –  اجازه و اختیار دولت بر اساس ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه که حسب ماده ۹ قانون برنامه چهارم تنفیذ گردیده است ، که بخشی از آن به شرح زیر می باشد :

-   تعیین و تصویب شرکت های قابل فروش و روش فروش

-   تصویب آئین نامه نظام اقساطی فروش

-    شیوه قیمت گذاری سهام ، تخفیف و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

-    تصویب دستورالعمل های مربوط به اولویت های فروش سهام شرکت های قابل واگذاری

-    تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قراردادهای واگذاری و سایراختیارات تفویضی .

۲ – ۳ – فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

۳ – مصوبات هیأت وزیران:

۳ – ۱ – اولین آیین نامه، مصوبه شماره ۴۲۳۸۹/ ت ۳۳۹۹۲ه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ هیأت وزیران

۳ – ۲ – دومین آیین نامه، مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ ت ۳۴۴۸۴ ه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران

۳ – ۳ – سومین آیین نامه طرح توزیع سهام عدالت، مصوبه شماره ۱۰۴۱۵۹/ت ۳۶۲۵۴ ه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران

 

۴ – تصویب نامه شماره: ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ ،  مورخ: ۲۹/۱/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

۵ – مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، شامل ۴۱ مورد مصوبه

پیوند های مرتبط