شیوه های قیمت گذاری سهام شرکت ها

مصوبه شماره ۸۳۷۱۸/ت ۳۴۶۹۹ﻫ مورخ   ۲۸/۱۲/۱۳۸۴
 
 
شیوه های قیمت گذاری سهام شرکت های قابل واگذاری
 
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۲۰۴ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «و» ماده (۱۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده‌(۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود‌:
 
متن زیر به عنوان ماده (۶) به آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع بند «و» ماده (۱۴) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب۱۳۸۳- موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۰۳/ت۳۳۰۹۹ﻫ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ اضافه می گردد و شماره مواد بعدی متناسب با اصلاح مذکور اصلاح می گردد :
ماده ۶- قیمت سهام شرکت های مورد واگذاری در چارچوب سهام عدالت حسب نوع شرکت به ترتیب زیر می باشد :
الف- قیمت سهام شرکت های مادر تخصصی عبارت است از حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه گذاریها، به علاوه ارزش روز سرمایه گذاریهای صورت گرفته در سایر شرکت ها که مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است تعیین می شود.
ب- قیمت سهام سایر شرکت ها مطابق روشهای مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت به استثناء ردیفهای۴-۱ ، ۳ و ۴، تعیین می گردد.
تبصره- سازمان خصوصی سازی مکلف است قیمت سهام شرکتهای مورد واگذاری موضوع این ماده را تعیین و برای تصویب به هیأت عالی واگذاری ارایه نماید.»

 
        شیوه های تعیین قیمت سهام شرکتهای مورد واگذاری در چارچوب سهام عدالت

 
ردیف
اصلی
شرح
ردیف فرعی
وضعیت شرکت
روش تعیین قیمت سهام
 
 
 
 
 ۱
 
 
 
 
شرکتهای بورسی
 
۱-۱
نماد معاملاتی در بورس باز باشد
معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری
۲-۱
نماد معاملاتی شرکت کمتر از ۶ ماه بسته باشد
معادل آخرین قیمت تابلوی بورس
۳-۱
نماد معاملاتی شرکت بیش از ۶ ماه بسته باشد (شرکتهای سود ده)
همانند ردیف (۲) اصلی زیر محاسبه می گردد.
۴-۱
نماد معاملاتی شرکت بیش از ۶ ماه بسته باشد (شرکتهای زیان ده)
همانند ردیف (۳) اصلی زیر محاسبه می گردد.
 
 
 
۲
شرکتهای سود ده غیر بورسی و سود ده بورسی که نماد آنها بیش از ۶ ماه بسته باشد.
 
 
حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر (هر کدام که بیشتر باشد) بر نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد، بعلاوه ارزش دفتری طرحهای قبل از بهره برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری مشروط بر اینکه از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام باشد.
 
 
 
۳
شرکتهای زیان ده غیربورسی و زیان ده بورسی که نماد معاملاتی آنها بیش از ۶ ماه بسته باشد.
 
۱-۳
شرکتهایی که سه سال آخر قبل از سال واگذاری زیان ده باشند
معادل ارزش دفتری سهام در آخرین سال مالی سال قبل از واگذاری، مشروط بر اینکه مثبت باشد. در غیر این صورت صفر منظور شود.
 
 
۲-۳
شرکتهایی که یک یا دو سال از سه سال آخر قبل از سال واگذاری زیان ده بوده اند.
حاصل تقسیم میانگین سود و زیان قبل از کسر مالیات سه سال قبل از سال واگذاری (مشروط بر اینکه مثبت باشد) بر نرخ سود مورد انتظار معادل ۵/۱۶ درصد و چنانچه میانگین مزبور منفی باشد هماند ردیف ۱-۳ عمل گردد.
 
۴
شرکتهای قبل از بهره برداری
 
۱-۴
شرکتهای قبل از بهره برداری و یا شرکتهایی که کمتر از ۱ سال از تاریخ بهره برداری آنها سپری شده باشد.
معادل ارزش دفتری سهام

پیوند های مرتبط