واگذاری و تخصیص سهام عدالت

پس از شناسایی مشمولان مراحل مختلف طرح توزیع سهام عدالت و مشخص شدن میزان سهام دریافتی هر شخص، شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی در کشور با حداقل سرمایه اسمی لازم توسط چند نفر از مشمولان به عنوان هیئت موسس تأسیس شده اند. در حقیقت یک تعاونی شهرستانی با ترکیب سهامداری مشمولان مراحل مختلف در چارچوب اساسنامه نمونه متحدالشکلی که وزارت تعاون تهیه نموده است ایجاد گردیده و مشمولان هر مرحله نیز به تدریج و از طریق تکمیل فرم های لازم به عضویت آن در می‌آیند. پس از آماده سازی و احصاء کامل کلیه اسامی هر مرحله از مشمولان به تفکیک تعاونی های هر شهرستان، اسامی مورد نظر به عنوان سهامداران تعاونی تلقی می شوند. از سویی هیئت موسس شرکت های سرمایه گذاری استانی مرکب از شرکتهای تعاونی عدالت‌ شهرستانی تاسیس شده در هر استان تعیین و مبادرت به تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) با حداقل سرمایه اسمی به نسبت مشمولان هر تعاونی نموده اند.
اساسنامه تیپ این شرکتها نیز توسط ستاد مرکزی سهام عدالت تصویب شده و در اختیار موسسین قرار گرفته و در تاسیس این شرکتها مورد استفاده است.

پیوند های مرتبط