اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت


تصویبنامه شماره ۱۰۶۵۶۴/ت ۳۶۲۵۴ﻫ مورخ   ۱/۹/۱۳۸۵
هیات وزیران در جلسه مورخ۲۱/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به انتقال صددرصد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب قسمت اخیر ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه، اساسنامه اصلاحی شرکت یاد شده را به استناد بند «ی» ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه با تغییر عنوان، تحت عنوان اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)
 
بخش اول- کلیات
 ماده ۱- ” شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)” که در این اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می شود. تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده۲- هدف شرکت عبارت است از :
الف- گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد.
ب- کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت.
ج- تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری.
د- بهبود توزیع ثروت و درآمد.
ماده۳- موضوع شرکت به شرح زیر می باشد:
  الف- دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت، به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط.
 ب- ارائه کمک و راهنمایی به شرکت ها از جمله شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار و نحوه عرضه سهام آنها برای فروش در بورس اوراق بهادار به منظور عرضه سهام عدالت دراین گونه شرکتها.
ج- داد و ستد اوراق بهادار برای اشخاص و یا به حساب خود.
 د- جلب و جذب مشتری برای خرید سهام و سایر اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار.
ﻫ- راهنمایی شرکت ها در مورد نحوه افزایش سرمایه و عرضه سهام و اوراق مشارکت.
و- انجام تحقیقات مالی وسرمایه گذاری وارائه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی.
ز- پذیره نویسی اوراق بهادار.
ح- اداره امور سرمایه گذاری ها به نمایندگی از طرف اشخاص.
ط- دریافت هرگونه تسهیلات اعتباری از بانکها، شرکتها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی مشروط به اینکه ربوی نباشد.
                    ی- انجام امور کارگزاری (اعم از مالی و غیره) برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
                    ک- انجام هر گونه عملیات و خدمات مالی، تسهیلات بازرگانی برای واحدهای صنعتی و خدماتی اعم از دولتی و غیر دولتی.
ل- انجام و ارائه هر گونه خدمات اداری و پشتیبانی و سایر امور مجاز برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
                  م- دریافت هرگونه سود و عواید ناشی از سهامی که به موجب قرارداد از سازمان خصوصی سازی خریداری نموده و پرداخت اقساط به سازمان خصوصی سازی از محل سود یا عواید ناشی از آن و نگهداری ذخایر لازم بمنظور افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر وتقسیم مانده سود به شرکتهای سرمایه گذاری استانی.
                 ن- انجام هرگونه فعالیت مجاز که برای شرکت مفیدو نافع و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد.
ماده۴- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده۵- مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد. هیأت مدیره شرکت موظف است در صورت تغییر مرکز اصلی شرکت بلافاصله مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهد.
انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه ای در ایران و تأسیس و انحلال شعب و نمایندگی ها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.
بخش دوم- سرمایه و تعداد سهام :
ماده۶- سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) سهم با نام هزار (۱۰۰۰) ریالی تقسیم شده شامل تعدادچهارصدونودونه هزارو نودوهشت (۴۹۹٫۹۹۸) سهم متعلق به سازمان خصوصی سازی، یک (۱) سهم متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یک (۱) سهم متعلق به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می باشد. سهام در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی وسازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران درهرحال به عنوان سهام طبقه «الف» «ممتاز» محسوب می شود و هر مقدار از سهام شرکت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار گردد از طبقه «الف» به طبقه «ب» (سهام عادی) تبدیل می شود.
نمایندگی سهام طبقه «الف» در مجامع عمومی مربوط مشترکاً به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
ماده۷- تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم (بانام) بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده می باشد.
ماده۸- کلیه سهام شرکت با نام است و طبق قوانین و مقررات مربوط تهیه و صادر می شود و باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده (۲۶) لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت بوده و به امضای قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید گردد.
هر یک از اوراق سهام می تواند معرف و نماینده یک سهم یا بیشتر باشد. شرکت میتواند اوراق سهام یک سهمی، پنج سهمی، ده سهمی، یک صد سهمی و یا به هر تعداد دیگر منتشر نماید. در مورد اوراق سهامی که نماینده بیش از یک سهم می باشند دارنده آن می تواند با مراجعه به دفتر شرکت تفکیک آن را بخواهد.
ماده۹- شرکت دارای دفتری به نام دفتر ثبت سهام خواهد بود که در آن مشخصات و اقامتگاه دارندگان سهم و تعداد و نوع سهام آنان ثبت میگردد. در دفتر یاد شده اقامتگاه دارندگان سهام طبق اعلام کتبی آنان ذکر می شود و مادام که دارندگان سهام تغییر اقامتگاه خود را کتباً به شرکت اطلاع نداده اند، اقامتگاه مذکور از نظر ارسال و ابلاغ نامه ها و اخطاریه های شرکت به دارندگان سهام معتبر خواهد بود.
ماده۱۰- ضوابط مربوط به انتقال سهام به شرح زیر می باشد:
الف- ورقه سهم سند قابل معامله و نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد.
ب- انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. مادامی که تمامی مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است و انتقال در دفتر ثبت سهام به ثبت نرسیده است و به امضای انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او نرسیده است، شرکت همان صاحب سهم اول را به عنوان مالک سهام خواهد شناخت. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهم قید و به امضا انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او خواهد رسید.
ج- سهام شرکت کارگزاری سهام عدالت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضا شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به صورت اقساط بلند مدت (حداکثر۱۰ ساله) به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می گردد.
د- تملک سهام شرکت قهراً متضمن قبول مواد و مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران خواهد بود.
ماده۱۱- سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد، مالکین مشاع مکلفند در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند و هیچ نوع قطعه سهم منتشر نخواهد شد.
ماده۱۲- مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.
بخش سوم- تغییرات در سرمایه شرکت
ماده۱۳- هر گونه کاهش در سرمایه شرکت باید با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گیرد.
در صورت هر گونه افزایش سرمایه، حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه از سهامداران طبقه «ب» سلب می گردد و حق‌تقدم و کلیه حقوق و منافع ناشی از آن به سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده سهامدار طبقه «الف» تعلق می گیرد.
بخش چهارم- مجامع عمومی
ماده۱۴- در خصوص مجامع عمومی مقررات زیر به طور مشترک حاکم می باشد‌:
۱-      مجمع عمومی از اجتماع دارندگان سهام یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل می شود و بر دو نوع است :
الف- مجمع عمومی عادی
ب- مجمع عمومی فوق العاده
۲- مجامع عمومی در مرکز شرکت تشکیل می شود مگر اینکه هیأت مدیره محل دیگری را برای این منظور تعیین نماید.
۳- مجامع عمومی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل می گردد. دعوت مزبور در کلیه موارد از طریق دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به عمل می آید. در آگهی دعوت باید دستور جلسه، تاریخ و ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه قید شود. در صورت حضور صد در صد (۱۰۰%) صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها در مجامع عمومی، رعایت تشریفات مربوط به صدور دعوتنامه یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی نمی باشد.
۴- فاصله بین نشر آگهی مزبور و تاریخ تشکیل مجمع عمومی مربوط باید حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز باشد.
۵- سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند دعوت صاحبان سهام برای تشکیل محمع عمومی را از هیأت مدیره بخواهند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز پس از دریافت تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد نظر را ظرف ده (۱۰) روز پس از دریافت تقاضا دعوت نماید. در صورت امتناع بازرس، سهامداران حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند مشروط بر آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت موضوع عدم اجابت درخواست خود را توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی در این مورد منحصراً موضوع یا موضوعاتی خواهد بود که در تقاضا نامه ذکر شده است و در این قبیل مجامع هیأت رئیسه مجمع از بین دارندگان سهام حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد.
۶- تصمیمات مجامع عمومی مطابق مواد (۸۴)، (۸۵)، (۸۷)، (۸۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه «الف» اصالتاً یا وکالتاً خواهد‌بود.
 
۷- مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و منشی و دو ناظر اداره می شود.
ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیأت مدیره است. در مواردی که انتخاب یا عزل هیأت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین دارندگان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است دارنده سهم نباشد.
۸- هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوع مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه می تواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ انعقاد جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند برای تمدید جلسه احتیاج به دعوت و آگهی مجدد نیست ودرجلسات بعد با همان حد نصاب قبلی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
۹- مجمع عمومی فقط درباره موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم خواهد گرفت. در مواقعی که کلیه دارندگان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند راجع به کلیه موضوعاتی که در جلسه مطرح می شود می توان اتخاذ تصمیم نمود.
۱۰- از مدارکات و تصمیمات مجامع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضا هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود. در مواردی که تصمیمات مذکور متضمن یکی از موارد زیر باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارسال گردد.
الف- انتخاب و یا عزل هیأت مدیره و یا بازرس با ذکر مدت مأموریت آنها
ب- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
ج- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
د- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ﻫ- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن درج شود.
۱۱- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور صاحب سهم است. تأیید مدارک به عهده رئیس مجمع می‌باشد.
۱۲- کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.
۱۳- هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند سهامداران بعدی وقتی واجد شرایط جهت حضور و رأی در مجامع عمومی شناخته می شوند که حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها طبق ماده (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
۱۴- مجامع عمومی ای که طبق مقررات و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین الزام آور می باشد.
ماده۱۵- مجمع عمومی عادی موظف به اجرای ضوابط زیر می باشد:
۱-       مجمع عادی سالانه شرکت باید ظرف چهار ماه از تاریخ انقضا سال مالی شرکت و به دعوت هیأت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت تشکیل شود. چنانچه هیأت مدیره مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.
۲-       هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می تواند در مواقع لازم مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی یا در دعوتنامه قید شود.
۳-       مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد و از جمله بدون قید انحصار اتخاذ تصمیم درباره موارد زیر در صلاحیت مجمع عمومی عادی است:
الف- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرسان و اتخاذ تصمیم لازم اعم از تصویب یا رد یا تصحیح حسابها.
ب- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و یا اندوخته ها بین دارندگان سهام و تعیین موقع و محل پرداخت آن به پیشنهاد هیأت مدیره و با توجه به ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
ج- تخصیص سود به اندوخته ها علاوه بر اندوخته های قانونی به پیشنهاد هیأت مدیره.
د- تعیین میزان حقوق و پاداش اعضا هیأت مدیره و تعیین حق الزحمه بازرس با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
ﻫ- نصب و عزل و یا انتخاب مجدد مدیران و بازرس.
و- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج شود.
ز- تعیین حق حضور اعضا غیر موظف هیأت مدیره.
ح- اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوعی که در دستور جلسه قرار داشته و در صلاحیت مجمع باشد.
ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده موظف به اجرای ضوابط زیر است:
۱-             اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.
الف- پیشنهاد هر گونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه شرکت و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
ب- کاهش یا افزایش سرمایه و نحوه آن به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج- انحلال شرکت.
د- اخذ تصمیم درباره تمام موضوعاتی که در حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
۲- تعهدات صاحبان سهام غیر قابل افزایش می باشد مگر آنکه مورد تصویب صد درصد (۱۰۰%) صاحبان سهام قرار گیرد. تابعیت شرکت غیر قابل تغییر است.
بخش پنجم- هیأت مدیره – مدیر عامل – بازرس
ماده ۱۷- هیأت مدیره موظف به انجام اقدامات زیر است :
۱-        شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ و حداکثر۵ نفر که از طرف مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دوسال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهند شد.
۲-        هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک (۱) سهم از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در‌مقابل خسارات وارد شده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود طبق قوانین مربوط نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام یاد شده غیر قابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
۳-      در صورت انقضا مدت مأموریت هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود.
۴-       تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره برای همان دوره مالی است.
ماده ۱۸- جلسات هیأت مدیره به ترتیب زیر تشکیل و اداره خواهد شد :
۱-       هیأت مدیره در اولین جلسه خود ظرف یک (۱) هفته بعد از تصمیم مجمع عمومی عادی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد و از بین اعضا هیأت مدیره یک (۱) نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد به اکثریت نسبی حاضرین در جلسه انتخاب می نماید.
۲-       هیأت مدیره یک نفر از بین خود و یا خارج از هیأت مدیره را به سمت دبیر تعیین می‌کند.
۳-       مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود.رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضا هیأت مدیره یک نفراز اعضا حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.
۴-اداره جلسات هیأت مدیره و دعوت مجامع عمومی از وظایف رئیس و در غیاب وی به عهده نایب رئیس هیأت مدیره است.
۵-       هیأت مدیره در مواقعی که خود معین می کند به طور هفتگی، هر دو(۲) هفته یا ماهیانه به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو(۲) نفر از اعضای هیأت مدیره یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد شد.
۶-       برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیأت مدیره لازم است.
۷-       تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد. مدیر عامل نیز در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید و در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد حق رأی ندارد.
۸-       جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده است تشکیل خواهد شد.
۹-       برای هر یک از جلسات هیأت مدیره، صورتجلسه‌ای با رعایت ماده (۱۲۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طرف دبیر تهیه خواهد شد نام اعضا هیأت مدیره حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ ذکر می گردد هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه قید شود.
۱۰-       صورتجلسات هیأت مدیره باید حداقل به امضای اکثریت هیأت مدیره حاضر در جلسه برسد. صورتجلسات هیأت مدیره باید دارای شماره مسلسل بوده و در دفتر شرکت بایگانی شود.
ماده ۱۹- اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر می باشد :
۱-       هیأت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت درحدود مقررات این اساسنامه می‌باشد و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نامحدود است. موارد زیر از جمله اختیارات هیأت مدیره می باشد :
الف- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
ب- عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه ومزایده وغیره که جزو موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که با موضوع شرکت بطور مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط داشته باشد.
 ج- نصب و عزل مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د- تهیه بودجه سرمایه ای و جاری شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.
ﻫ- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.
و- اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادر شده یا اجرای آن.
ز- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.
ح- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات و استفاده از آن به نام شرکت و انسداد آنها.
ط- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی)
ی- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهات در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها.
ک- رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آنها ولو کراراً
ل- تعهد،ظهرنویسی،قبولی و پرداخت وواخواست اوراق تجارتی.
م- رهن اموال شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری به نفع شخص ثالث و تضمین و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمین نزد بانکها و مؤسسات اعتباری.
ن- خرید یا احداث هر گونه ساختمانی که مورد نیاز شرکت باشد.
س- اقامه هر گونه دعوی، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- هیأت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک (۱) یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره واگذار نماید اختیارات محوله توسط هیأت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیأت مدیره.
ماده۲۰- هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مندرج در بند «۱» ماده «۱۹» این اساسنامه را با حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.
در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده ۲۱- کلیه چکها، بروات، سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس و یکی از اعضا هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیچ یک از دارندگان امضا اجازة حق واگذاری امضای خود به دیگری را ندارد مگر به تصویب هیأت مدیره.
در مورد اسنادی که با دو امضاء معتبر می باشد هیچ کس نمی تواند به تنهایی اصالتاً و وکالتاً یا با وکالت از دو (۲) نفر آنها را امضاء کند.
کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صادر می گردد.
تبصره- در صورتی که سهامداران دولتی بیش ازپنجاه (۵۰%) سهام شرکتها را دارا باشند کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذیحساب یا نماینده مجاز وی نیز خواهد رسید.
بخش ششم- بازرس
ماده ۲۲- بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط و برای یک (۱) سال تعیین می شود و تعیین مجدد وی بلامانع است. وظایف بازرس طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
 

 

بخش هفتم- سال مالی، حسابها و ترازنامه، سود و زیان اندوخته قانونی
ماده ۲۳- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
ماده۲۴- هیأت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر شش (۶) ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد. هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و حداقل بیست (۲۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده ۲۵- سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل از همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها.
سودقابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل (حداکثر تا یک سوم خالص زیان) واندوخته قانونی وسایر اندوخته های اختیاری و پاداش هیأت مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین نموده است بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
 مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت نباید از ده (۱۰) درصد کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می دهد.
بخش هشتم- انحلال و تصفیه و مقررات پیش بینی نشده
ماده ۲۶- انحلال و تصفیه شرکت طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل می آید و منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده و پس از تصویة سهام دولت می باشد.
ماده ۲۷- مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۸- این اساسنامه مشتمل بر ۲۸ ماده می باشد و در وزیران و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۷/ت ۳۴۴۸۴ﻫ مورخ ۹/۲/۱۳۸۵ می گردد. هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پیوند های مرتبط